ဖာ အမ်ားစု သည္ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမွ မဟုတ္ၾက။

ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မည္။ အခုေတာ့ မဟုတ္။

၁. ထို႔ေၾကာင့္ ဖာတုိင္းသည္ ဆင္းရဲၾကသည္။

ဖာ = ဆင္းရဲျခင္း


ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ သူတိုင္း သည္ ဖာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအဆိုသည္ ရိွရင္းစြဲ ေလာဂ်စ္ ကို ကန္ထုတ္လိုက္ပါသလား။ ဖာျဖစ္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လိုဖြင့္ဆိုမည္နည္း။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ . . .

၂. ဆင္းရဲသည့္ သူတိုင္းသည္ ဖာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဆင္းရဲျခင္း = ဖာ


(ဟိုေန႔က ေမာင္ေတ က ေျပာသည္၊ ” ငါက ဆင္းရဲတယ္ကြ” ) ေမာင္ေတ ထိုသို႔ ေျပာခဲ့ခ်င္မွလည္း ေျပာခဲ့လိမ့္မည္။

က်ဳပ္လိမ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေမာင္ေတ ဆင္းရဲ ခ်င္မွလည္း ဆင္းရဲလိမ့္မည္။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ . . .

၃. ေမာင္ေတသည္ ဆင္းရဲသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတ = ဆင္းရဲျခင္း


နံပါတ္ (၂) အဆို အရ . . .

၄. ေမာင္ေတသည္ ဖာ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတ = ဖာ


ေမာင္ေတသည္ Virgin တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္ဆံုးမွ ေပၚလာသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္ခု၊ သူ႔အတြင္းသိ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္

သူကိုယ္တိုင္ အတည္ျပဳသည္။

မတတ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ . . .

၅. ေမာင္ေတသည္ Virgin တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတ = Virgin


ေမာင္ေတ = ဖာ

ေမာင္ေတ = Virgin

ထိုေၾကာင့္ . . .

၆. Virginity သည္ ဖာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Virginity = ဖာျဖစ္ျခင္း

ထို႔ေၾကာင့္  . .

၇. ဖာ တိုင္းသည္ Virgin ျဖစ္ၾကသည္။

ဖာ = Virgin


Lynn Niño